Nu inför motorbranschen kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad för att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Målsättningen är att standarden ska vara införd senast 31 december 2019 och omfatta personbilsverkstäder (3,5 ton).

Innehållet i Godkänd Bilverkstads återspeglar en slags miniminivå för vad som krävs av en företagare inom verkstadsbranschen. Förutom krav på att lagar och regler efterföljs består innehållet av etik och moral. Kvalitetsstämpeln ska inte bara hjälpa verkstaden att öka kvaliteten och få nöjdare kunder utan även göra det enklare att hålla ordning på papper och dokumentation. Detta är viktigt för att kunna passera diverse myndighetskontroller där nedslag i dessa ofta medför stora kostnader.

Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ från SFVF och MRF inom kvalitet och konsumentskydd som Konsumentverket ställt sig bakom. I grunden är det frivilligt att ansluta sig till Godkänd Bilverkstad, men för SFVFs och MRFs medlemsföretag som bedriver personbilsverkstad är ett anslutningskrav en del av medlemsvillkoren.

Det är många företag och personer som berörs samtidigt och alla administrativa rutiner är inte på plats. Därför har vi tagit till en god tidsmarginal för implementering av kvalitetsstandarden vilket även ger alla verkstäder som berörs en rimlig chans att förbereda sig.

Kvalitetsstandarden är en självreglering som alternativ till lagstiftning. Kravet på införande av självreglering har konsument- och finansmarknadsminister Per Bolunds varit tydlig med. Om Godkänd Bilverkstad fungerar tillfredställande undviks därför lagstiftning och kostsamma myndighetskontroller. Skulle vi mot förmodan inte skulle leva upp till förväntningarna har ministern dock varit tydlig med att lagstiftning senare kan införas.

Under 1990-talet var branschen satt under liknande tryck från myndigheterna varför Kontrollerad Bilverkstad (KBV) infördes. Denna kvalitetsmärkning var till en början populär men föll tillslut på att det var frivilligt för verkstäder att ansluta sig. Samarbetet mellan branschföreningarna är i denna fråga starkt och valet att gå den mjuka vägen fram och på frivillig basis införa Godkänd Bilverkstad som kvalitetsstandard ska ses som en möjlighet för branschen.  

Nedan följer en sammanfattning av Godkänd Bilverkstad. Mer information kommer allteftersom i SFVFs och MRFs informationskanaler.

Detta är Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad.

Alla personbilsverkstäder inom MRF och SFVF kommer anslutas till Godkänd Bilverkstad.

Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända tredjepartskontrollanter. Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt. 

Kort om Godkänd Bilverkstad

 1. Kvalitetsledningssystem – verkstäder ges ett kvalitetsdokument som de sedan implementerar för att säkerställa att alla lagkrav efterföljs och att fastslagna rutiner inte brister.
 2. Kontrollföretag (3PK) utför 2 oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år.
 3. Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser.
 4. Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från 3PK har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker.
 5. Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av MRF och SFVF, utför årlig kontroll av verkstaden.
 6. Om verkstaden godkänns efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras publikt i en webbportal, så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad.
 7. Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad.

Så här fungerar Godkänd Bilverkstad

 • Stickprovskontroll på kompetens, att mekanikern har dokumenterad kunskap och färdighet att utföra de arbeten som bokas på verkstaden
 • Verkstaden ska avtala med en 3PK om årlig kontroll och stickprovskontroller.
 • Verkstaden kan ansluta sig till en liknande kvalitetsstandard.
 • Verkstaden ska utföra minst fyra dokumenterade personalmöten per år.
 • Varje mekaniker ska stickprovskontrolleras minst fem gånger per år. Två av dem ska genomföras av extern kontrollant.
 • Varje år ska genomgående kontroll ske för att säkerställa att verkstaden arbetar enligt, och uppfyller, kvalitetsstandarden för Godkänd Bilverkstad.
 • Det ska finnas en kunskapsmall per mekaniker. Ett dokument där kurser och andra för arbetets utförande färdigheter dokumenteras – som generella reparationskunskaper, specialkompetens och märkesutbildningar.