SERMI

Standardiserad tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation

Motorfordonshandel startar SERMI-ackreditering

I framtiden kommer tillgång till säkerhets- och stöldrelevant reparations- och underhållsinformation för motorfordonsverksamhet att garanteras via det nya, standardiserade auktorisationsförfarandet SERMI (Secure Repair and Maintenance Authorization). Federal Guild Association (BIV) presenterade det nya systemet vid mötet för den federala expertgruppen “Independent Workshops” den 8 oktober i Würzburg. SERMI innehåller ett nytt ackrediteringssystem som redan har prövats och testats genom den framgångsrika implementeringen av Accredited Review in the Motor Vehicle Industry (AÜK).

Wilhelm Hülsdonk, förbundsgillemästare och vicepresident för Central Association of the German Motor Vehicle Industry (ZDK), understryker vikten av projektet: “SERMI kommer att bli storasyster till AÜK. Det standardiserade tillståndsförfarandet gör det lättare för oberoende marknadsaktörer att få tillgång till säkerhets- och stöldrelevant reparations- och underhållsinformation. Detta stärker rättvis konkurrens och därmed också den ekonomiska styrkan hos medelstora bilföretag i Tyskland.”

“Tack vare vårt kunnande och erfarenheten från AÜK-ackreditering är vi idealiskt beredda att implementera denna ytterligare ackreditering i våra medlemsföretags intresse”, tillägger Werner Steber, verkställande direktör för verkstäderna och teknikavdelningen på ZDK.

Standardiserad tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation regleras av en ny bilaga till typgodkännandeförordningen (EU) 2018/858, som publicerades den 23 juli 2021. För att oberoende marknadsaktörer som bilverkstäder ska få tillgång till denna reparations- och underhållsinformation från fordonstillverkarna kommer bilverkstäderna och deras anställda att behöva auktoriseras av ett oberoende organ för bedömning av överensstämmelse i framtiden.

Ackrediteringen måste vara implementerad i hela EU i mitten av 2023 och utgör en ytterligare lättnad för företag med tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation.

FAQ

Frågor och svar om SERMI-ackreditering enligt SERMI-schemat samt om godkännande av verkstäder och auktorisering av anställda.

Vad exakt kräver typgodkännandeförordningen (EU) 2018/858 av fordonstillverkare och verkstäder?

Den nyligen publicerade bilaga X till typgodkännandeförordningen reglerar standardiserad tillgång till fordonets OBD-information och till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation (Repair and Maintenance Information – RMI). Detta innebär att fordonstillverkarna (OEM) måste tillhandahålla denna information på sina webbplatser enligt en process som regleras i DIN EN ISO 18541-1 till DIN EN ISO 18541-4. Oberoende marknadsdeltagare måste kontrolleras och auktoriseras av ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt enhetligt definierade kriterier – SERMI-schemat (SERMI = Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) för att kunna komma åt denna RMI. Denna auktorisation måste användas av alla OEM-tillverkare som typgodkänner fordon i EU.och gäller stöld- och säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation via OEM:s “RMI-webbplats” samt tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad OBD-information via OEM-diagnossystem.

Vad exakt syftar SERMI-schemat på?

Tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation via fordonstillverkarens tekniska portaler samt stöld- och säkerhetsrelevant OBD-information via OEM-diagnossystem.

Vad menas exakt med säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation och vilka exempel finns det?

“Säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation” eller “säkerhetsrelaterad RMI” avser den information, programvara, funktioner och tjänster som krävs för reparation och underhåll av de funktioner som är inbyggda i ett fordon av tillverkaren för att förhindra att fordonet blir stulen eller bortkörd för att göra det möjligt att spåra fordonet och återta det i besittning (källa: förordning (EU) 2021/1244 om ändring av bilaga X till förordning (EU) 2018/858, bilaga 3 nr 2.1.3.).

En specifikation för detta kommer att göras av fordonstillverkaren.

Vad är "OBD-information för fordon"?

OBD-information för fordon omfattar information som genereras av ett omborddiagnossystem (OBD) som är placerat i ett fordon eller anslutet till en motor och som kan upptäcka ett fel och, om nödvändigt, genom en Visa varningssystemet och använda datorlagrade information för att visa det troliga omfånget av felfunktioner och för att överföra denna information till omvärlden (källa: förordning (EU) 2018/858 (förordning om typgodkännande)).

Är SERMI-tillståndsförfarandet ett separat förfarande för motorfordonsbranschens sammanslutningsorganisation?

Den 12 oktober 2021 ansökte Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerk (BIV) om ackreditering enligt SERMI-schemat för ett nytt organ för bedömning av överensstämmelse hos det tyska ackrediteringsorganet – DAkkS – under varumärket SERMI (Secure Repair and Maintenance Authorization).

Namnet SERMI representerar produktvarumärket och namnet på detta nya organ för bedömning av överensstämmelse, som visar bilhandlare att detta är tillståndet för de anställda som de kan få från SERMI. Omfattningen av denna ackreditering är SERMI-schemat baserat på bilaga X i typgodkännandeförordningen (EU) 2018/858.

Hur fungerar tillgången till teknisk information idag och vad kommer att förändras till förmån för bilföretagen?

Den som idag har diagnossystem eller tillgång till fordonstillverkarens tekniska portal måste registrera sig individuellt för varje fordonstillverkare. Utöver den normala registreringen kräver dock de flesta fordonstillverkare en utökad registrering för tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation. Detta kommer att utelämnas i framtiden på grund av SERMI-auktoriseringen. Det innebär till exempel att en verkstad och dess personal bara behöver genomgå en auktorisationsprocess en gång, som gäller i fem år och gäller alla fordonstillverkare och deras system.

I vilken utsträckning underlättar SERMI tillgången till säkerhets- och stöldrelevant reparations- och underhållsinformation för oberoende marknadsaktörer?

Detta underlättar för företagen i den mån företagen inte längre behöver inhämta tillstånd från varje enskild fordonstillverkare – enligt olika kriterier – för att få tillgång till denna reparations- och underhållsinformation. Auktorisationen av SERMI måste godkännas i enlighet med typgodkännandeförordningen (EU) 2018/858 med den nyligen reglerade bilaga X av alla fordonstillverkare som har fordon typgodkända inom EU.

Vilket är förhållandet mellan de två ackrediteringarna - AÜK och SERMI - av BIV?

Ackrediteringen av BIV för AÜK – det vill säga för området för verkstadsundersökningar och
tester enligt StVZO (AU / AUK, GAP och SP) – utfördes enligt ISO 17020 typ C. Ansökan enligt SERMI schemat är också gjort enligt ISO 17020, men i detta fall enligt typ A. De två organen för bedömning av överensstämmelse / kontrollorgan (AÜK och SERMI) är helt oberoende av varandra. SERMI har inget att göra med teknisk fordonsövervakning enligt StVZO.

Vilka kostnader kommer sannolikt att vara förknippade med auktorisering av SERMI för verkstäder?

En utvärdering för bolagen kommer att ske och den kommer att kunna uppskattas mer exakt kring mitten av 2022. Förvisso kommer avgifterna för tillgång till stöld och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation i det nya SERMI-systemet att bli billigare än vad som är fallet idag.

Vem beviljar ackrediteringen för SERMI?

Den tyska ackrediteringstjänsten, DAkkS.

Är ett företag eller enskilda personer ackrediterade och när är detta möjligt?

Det enskilda företaget ska godkännas och de anställda ska vara auktoriserade. Endast organen för bedömning av överensstämmelse är ackrediterade, som t.ex B. SERMI som organ för bedömning av överensstämmelse för Federal Association of Motor Vehicle Craftsmen (BIV).

Systemet ska vara implementerat av alla inblandade parter i mitten av 2023. Helst är företagets anställda auktoriserade i förväg.

Är auktorisationen en skyldighet för bilhandlare eller är den frivillig?

Auktorisationen är endast delvis frivillig, för om ett företag saknar auktorisation kommer det i fortsättningen varken ha tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation via fordonstillverkarens tekniska portaler eller till stöld- och säkerhetsrelevant OBD information via OEM-diagnossystemen och kan inte längre delta i tävlingen.

Krävs en speciell kurs för auktorisering av SERMI?

Ingen speciell kurs krävs.

Kan bara skråbolag registrera sig hos SERMI?

I princip kan varje företag godkännas av SERMI och dess anställda kan även auktoriseras av SERMI. Företaget måste bevisa att det fungerar lagligt och att dess utsedda anställda är personligt pålitliga. Intresserade företag kan registrera sig hos SERMI under de kommande månaderna. Så snart det exakta registreringsförfarandet och kraven är fastställda kommer föreningsorganisationen att informera dig om detta.

I vilken utsträckning är säkerhets- och stöldrelevant reparations- och underhållsinformation relevant för fordonsverkstäder?

Nuförtiden är stöld- och säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation avgörande för korrekt reparation och underhåll. Här kan till exempel nämnas anskaffning av styrenheter eller nycklar och programmering av dessa komponenter. Det är därför av enorm vikt för marknadsaktörer att använda den reglerade tillgången till denna information.

Hur ser ZDK på lagligheten hos fordonstillverkarnas "Security Gateway"-lösningar?

Med typgodkännandeförordningen (EU) 2018/858, som trädde i kraft i september 2020, som beskriver att fordon måste skyddas mot åtkomst av obehörig tredje part, är dessa säkerhetsgateway-lösningar lagliga. Vidare beskriver UNECE regel 155 “Cybersecurity and cyber security management system” åtgärder som fordonstillverkare måste genomföra. Tillståndsförfarandet som bygger på SERMI-systemet spelar också en viktig roll där, eftersom SERMI identifierar oberoende marknadsaktörer som “auktoriserade tredje parter” till fordonstillverkarna.                                                                         

ZDK är också politiskt engagerad i att utöka omfattningen av SERMI-processen till att inkludera användningen av multi-brand diagnossystem och därmed få tillgång till fordon med en säkerhetsgateway. Ett enhetligt auktoriseringssystem skulle upprättas för tillgång till stöld- och säkerhetsrelevant reparations- och underhållsinformation samt för auktoriserad åtkomst till fordon med säkerhetsgateway.

Vilka krav ställer ZDK på den framtida federala regeringen när det gäller dataåtkomst?

Både nationell och europeisk lag måste reglera hanteringen av fordonsdata på ett säkert, öppet och modernt sätt. Tillgång till fordonsdata och funktioner är avgörande för hela fordonsindustrin och fordonseftermarknaden (verkstäder, leverantörer av diagnosverktyg, oberoende reservdelsgrossister, bilklubbar, försäkringsbolag, däckhandlare, leverantörer av haverier, gummiindustri). Inför den kommande europeiska förordningen 2022 måste den nya federala regeringen förespråka öppen och icke-diskriminerande dataåtkomst så att förutsättningar för moderna, databaserade trafikfunktioner skapas och fri konkurrens inom underhålls- och reparationsverksamheten garanteras genomgående. industrin.

Ytterligare information om detta finns i positionspapperet från arbetsgruppen “Telematik” (http://transfer.kfzgewerbeet.de/Positionspapier_der_Arbeitsgruppe_Telematik.zip).

Vilka specifika ändringar finns i typgodkännandeförordningen (EU) 2018/858 som trädde i kraft den 23 juli 2021?

Med Europeiska kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1244 av den 20 maj 2021, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning den 30 juli 2021, ändras bilaga X om standardiserad tillgång till OBD-information om fordon och reparation och underhåll information samt krav och Procedur för tillgång till fordonssäkerhetsinformation fastställts.

I vilken utsträckning kompletterar SERMI initiativen från tillverkarna av diagnostikenheter som i sin tur marknadsför tillträdescertifikat? Vilka är skillnaderna?

SERMI-certifikat används inte för att dekryptera säkerhetsgateways. Som med de flesta onlineerbjudanden, t.ex. B. införa TAN-förfarandet i nätbanker. Certifikatet kan ses som ett ID som hanteras av ett förtroendecenter och till exempel anonymt rapporterar operationen till fordonstillverkaren som “auktoriserad”.

ZDK är dock politiskt engagerad i att kunna använda auktorisationen för användning av multi-brand diagnossystem.