Framtidens Fordonsverkstad

Europeiska socialfonden (ESF) stödjer medlemsföretagen i Svenska fordonsbranschen (tidigare SFVF) och Verkstadsföretagarna i projektet Framtidens Fordonsverkstad

ESF är  Europeiska unionens  viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Europeiska socialfondens utgifter uppgår till cirka 10 procent av EU:s totala budget.

ESF är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och rättvisa arbetstillfällen för alla EU-medborgare, särskilt de som har svårt att få arbete.

Fastställning av prioritering

Europeiska kommissionen och EU-länder, bestämmer tillsammans ESF:s prioriteringar och hur resurser spenderas.

En prioritering är att stärka arbetstagarnas anpassningsförmåga  med nya färdigheter, och företag med nya sätt att arbeta. Andra prioriteringar fokuserar på att hjälpa unga människor med övergången från skola till arbete, eller träna mindre kvalificerade arbetssökande att förbättra sina utsikter till arbete.

En annan prioritering fokuserar på att hjälpa  människor att få jobb. Detta är en del av att förbättra social integration.

Projekt för människor

ESF är inte ett bemanningsföretag – och annonser inte ut jobb. Snarare finansieras tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsrelaterade  projekt  i hela Europa, från små projekt som drivs av välgörenhetsorganisationer för att hjälpa människor att hitta lämpligt arbete, till rikstäckande projekt som främjar yrkesutbildning bland hela befolkningen.

Det finns en stor variation i karaktär, storlek och mål på ESF-projekten, och riktar sig till en mängd olika målgrupper. Det finns projekt som riktar sig till utbildningssystemen, till lärare och skolbarn, till unga och äldre arbetssökande, och till potentiella företagare med olika
bakgrund. Människor är i fokus för ESF.


ESF-projektet en överlevnadsfråga för våra 2 200 medlemsföretag

– Vi måste hänga med i den mycket snabba fordonsutvecklingen och hitta verktyg för att kunna utbilda och anställa rätt personal till våra verkstäder, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Vi har svårt att rekrytera personliga som är arbetsföra men som står utanför arbetsmarknaden. Det kan vara kvinnor, invandrare och lågutbildade. Det här måste vi alla snarast hjälpas åt att ändra på om våra företag ska kunna konkurrera om verkstadsjobben i framtiden, fortsätter Bo Ericsson.

Fordonsverkstäder i hela Sverige står inför omfattande omställningsbehov. Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra pågående utvecklingsförändringar ställer nya krav på personalen på verkstäderna. Det innebär att kompetenskraven på fordonsverkstäderna förändras i takt med att utvecklingen går allt snabbare. Nya yrken och nya arbetsuppgifter uppstår och i de moderna och framtida fordonsverkstäderna kommer många medarbetare att byta både arbetsuppgifter och jobb under loppet av ett långt yrkesliv.

Med SFVF och våra medlemsföretag tänker vi att med den bästa utbildade personalen utmana alla under ledstjärnor som våra reparationsanvisningar i Godkänd Bilverkstad, följa lagar och största möjliga miljöhänsyn.

Vi beslutade därför att ansöka om ett projekt hos Europeiska Socialfonden under arbetsnamnet Framtidens Fordonsverkstad . Projektet begränsar sig till företag i Skåne och Blekinge. Projekttiden är 1 januari 2020 – 31 juni 2021. Beslutet om att SFVF tilldelats projektet tillkännagavs den 12 december 2019.

Projektets slutresultat ska kunna användas vid alla våra verkstäder för att möta framtidens krav, avslutar Bo Ericsson.

Bakgrund

Projektet grundar sig på kunskaper och erfarenheter på olika nivåer

Inriktningen och utformningen av projektet Framtidens Fordonsverkstad grundar sig såväl på (bransch)analyser och studier/rapporter inom olika områden och på olika nivåer, samt på kunskap som bygger på SFVF:s och parternas egna erfarenheter

Kompetensförsörjningsbehov på fordonsverkstäderna i Sydsverige

I Skåne-Blekinge finns det idag stora kompetensförsörjningsbehov inom ett flertal branscher. En av de branscher inom teknikområdet som sannolikt står inför de mer omfattande utmaningarna, såväl när det gäller att attrahera kompetens som att behålla och stärka den kompetens man har, utgörs av motorbranschen. Rapporter visar att tre av fyra fordonsverkstäder har behov av rekrytera medarbetare. Rekryteringsbehovet i hela landet uppskattas till drygt 6 000 personer under den kommande treårsperioden.

Svårt att rekrytera trots många arbetsföra individer utanför arbetsmarknaden

Samtidigt visar rapporter om cirka 80 procent av fordonsverkstäderna har svårigheter att rekrytera personliga. Detta trots att många arbetsföra individer står utanför arbetsmarknaden, och att fordonsverkstäderna utgör en framtidsbransch som erbjuder goda karriärmöjligheter.

En av orsakerna till svårigheterna att rekrytera är att det ofta finns stora skillnader mellan den efterfrågade kompetensen på fordonsverkstäderna och den kompetens som de arbetssökande besitter. För att verksamheten ska kunna upprätthållas och utvecklas, och öka behoven, behövs insatser för att utbudet av utbildningar i större utsträckning kunna möta såväl framtida kompetensförsörjningsbehov som behov av kompetens som finns bland medarbetarna. Det behövs nya strukturer för övergången mellan utbildning och anställning på fordonsverkstäderna, parallellt med ett behov av insatser som mer effektivt kan matcha tillgänglig arbetskraft med efterfrågad kompetens.

De traditionella utbildningarna inom fordonsbranschen, som är viktiga både för bilister och företag, har ökat svårt att möta kompetensbehov som förändras till följd av allt snabbare teknisk utveckling. En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta vad gäller gas-, el-, hybrid- och dieselfordon i allt mer interaktivt och uppkopplad värld.

Den snabba utvecklingen av motorfordon och omställningen till gas-, el- och hybridfordon har skapat ett glapp mellan kunskapen som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder, och behöver inom branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla bilar ersätts med nya.

Framförallt är fordonsverkstädernas medarbetare och chefer i behov av mer strategisk kompetensutveckling, för att stärka företagens konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt och förändrad omvärld. Det handlar bland annat om anpassade ledarskapsutbildningar, affärsmannaskapsutbildningar, säljutbildningar och utbildningar med på strategisk verksamhetsutveckling, kundbemötande och data/IT.

Det finns ett behov av anpassade utbildningar och metoder för en breddad rekrytering.

Projektfakta

Trots Covid-19 och befarade begränsningar har projektarbetet förts, givetvis med digitala möten men slutresultatet förväntas inte att påverkas.

Projektarbetet är indelat i tre skeden. Analys- och planeringsfas (3 månader), genomförandefas och en utvärderingsfas i slutet.

Till projektarbetet har SFVF avtalat ett antal samverkanspartners att ingå i projektet. Kärnan i projektarbetet utgörs av 20 verkstäder i Skåne och Blekinge. Övriga viktiga partners som skrivits på en avsiktsförklaring är Skolverket, Training Partner Nordic AB, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Efter en upphandling har leverantörerna Manpower och Promeister tilldelats genomförandefasen.

I projektorganisationen finns en ägarrepresentant – Bo Ericsson, en projektledare – Benny Wallin och en projektutvecklare – Bo Lindman.

Som stöd finns en Styrgrupp med en bred representation som sammanträder en gång/månad. I Styrgruppen ingår samverkanspartners, ESF-representant och SFVF.

I organisationen finns en utvärderare kopplad till projektet med uppgift att analysera och maximera projektresultatet.

Under sensommaren har projektledningen i dialog med företagen återupptagit några viktiga fysiska verkstadsbesök och djupintervjuer med chefer.

Ledord för projektmål

  • Möjliggöra utveckling av metoder för systematisk kompetenskartläggning.
  • Utveckla metodik för riktad kompetenskartläggning.
  • Kartläggning av kompetenser och framtidskrav.
  • Skapa metoder med fokus på kvinnor och invandrare med fokus på trakasserier/mobbing.
  • Möjliggöra matchning.
  • Utveckla en modern handledarutbildning (introduktionsutbildning).
  • Identifiera rekryteringsinnehåll i utbildning.
  • Förstärka kopplingen i övergången mellan skola och arbetsliv.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Insatser med koppling till den könsuppdelade arbetsmarknaden

En ytterligare utmaning är att utbildningssystemen och branschen fortfarande är starkt präglade av att män och kvinnor gör begränsade könsstereotypa val av utbildningar och yrken.

Behov av strategisk utbildning och kompetensutveckling

Projektet Framtidens Fordonsverkstad verkar efter utgångspunkten att kunskapskraven ökar på fordonsverkstäderna, vilket grundar sig på utlysningens identifierade utmaningar.

Fokus på fordonsverkstädernas kompetensförsörjning

Det finns ett flertal branscher som är strategiskt viktiga för Sydsverige där det idag finns en brist på arbetskraft. I den regionala handlingsplanen för Skåne-Blekinge poängteras framtida utmaningar.

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

september 1, 2023