08-519 475 10 info@sfvf.eu

– Vi från SFVF och Verkstadsföretagarna beklagar olyckan i Umeå där en praktikant omkom i en olycka. Självklart tänker man i första hand på praktikantens familj som nu går igenom en svår sorgeperiod, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i arbetsgivarorganisationen Verkstadsföretagarna.

Nu vidtar en annan process om vållande och det är jättesvårt att säga vad som kommer hända den närmaste chefen eller platschefen. Mycket beror på vad utredningen kommer fram till.

  • Hur har arbetsmiljön hanterats på den här arbetsplatsen?
  • Hade olyckan kunnat undvikas om man haft bättre handledning?
  • Har man gjort riskbedömningar vad gäller introduktion av praktikanter?
  • Har man medvetet begått handlingar som kan ha gett upphov till denna situation?

Arbetsmiljöbrotten regleras i brottsbalken 3 kapitlet 10 § som föreskriver att om brott, som anges i 3 kap 7-9 §§ (vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan), har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom eller henne, för att förebygga ohälsa eller olycksfall, så kan denne dömas för arbetsmiljöbrott.

Det är straffskalan i respektive paragraf som ligger till grund för den påföljd som döms ut.

– Beroende på hur ansvarskedjan ser ut och orsakerna till hur olyckan kunde ske, är påföljderna för arbetsmiljöbrott böter och/eller fängelse i sex år. Påföljderna är alltid beroende på vilket brott det gäller och hur omständigheterna sett ut, säger Bo Ericsson.

Om det rör sig om brott som har begåtts inom ramen för näringsverksamhet, kan det också dömas ut en så kallad sanktionsavgift som drabbar aktuell verksamhet/näringsidkare. Denna form av påföljd är särskilt vanlig när det gäller miljö- och arbetsmiljöbrott, eftersom dessa brott ofta begås i olika typer av företag.

– Ofta blir det endast aktuellt med en sanktionsavgift, men i allvarligare fall eller om det rör sig om en gärning som begåtts uppsåtligen, kan det också  föras talan om personligt ansvar, säger Bo Ericsson.

– En sanktionsavgift uppgår i dag till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Ni som är med i Verkstadsföretagarna, ta hjälp av juristerna på Sinf om ni har frågor om Arbetsrätt eller Arbetsmiljöfrågor. Det ingår som medlem i Verkstadsföretagarna, avslutar Bo Ericsson.

Ytterligare information:

https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/arbetsmiljobrott/