08-519 475 10 info@sfvf.eu

Regeringen borde överväga att utveckla skattelättnaden för arbetsresor för boende utanför storstadsregionerna istället för att inskränka den nuvarande. Enligt vår mening borde glesbygdsbor i våra mest glesbebodda kommuner få rätt även till avdrag för bilreparation och service i ett samlat mobilitetsavdrag! 

Något som vi tidigare föreslagit och som borde ha ingått i Reseavdragskommitténs betänkande inom området landsbygdspolitiska mål.

Allt mer tydliggörs stad-land-konflikten i de orättvisa beslut som fattas kring vår mobilitet och därmed möjligheter till arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Ett mobilitetsavdrag är något som förmodligen skulle välkomnas av boende på den bilberoende glesbygden samtidigt som den pågående bilverkstadsdöden skulle bromsas upp. Även nya arbetstillfällen skulle kunna skapas när små bilverkstäder ges en framtid.

Förslaget om ett stramare reseavdrag är ännu en smocka från storstaden på glesbygdsbor som saknar alternativ till att ta bilen till sina arbeten på grund av bristfällig kollektivtrafik. Redan plågas de av hög beskattning på drivmedel även om vi har en temporär skattesänkning. Det går också enligt vår mening stick-i-stäv med det som landsbygdsutredningen tidigare kommit fram till för att hela Sverige ska kunna leva.

Från vår sida föreslår vi att det nya mobilitetsavdraget, utöver resor till och från arbetet, även omfattar arbetskostnaden för det nödvändiga bilunderhållet när det gäller boende i våra 33 mest glest befolkade kommuner. Naturligtvis ska finansdepartementet och skatteverket fundera kring hur detta mobilitetsavdrag slutligen ska formuleras, inklusive beloppsgränser, vem som har rätt till avdrag etc. Vi kommer med ett grundförslag – baserat på att vi vill värna om den viktiga samhällsservice som även bilverkstäder utgör i glesbygden:

Avdraget ska endast avse privatägda personbilar vars ägare är skriven i någon av landets 33, per Jordbruksverkets definition, glesast befolkade landsbygdskommuner. Arbetet som ger rätt till avdrag för arbetskostnaden, inklusive moms, ska avse service, reparation, samt arbeten med inriktning på trafiksäkerhet och miljö (rostskydd, vindrutebyte, montering av extraljus, barnstolssystem, elektrisk motorvärmare, AC-service etc), Avdraget ska inte omfatta bilskadereparation som betalas av försäkringsbolag, montering av tillbehör som dragkrok, audiopaket eller motsvarande.

Arbetet ska vara utfört av en bilverkstad som har sitt säte eller registrerad filial i någon av de 33 kommunerna. Arbetet utförs då fackmässigt, på ett sätt som inte påverkar bilens trafiksäkerhet eller miljön negativt.

I snitt, enligt tyska Wolks återkommande rapport över bilservice i EU, lägger en svensk bilägare knappt 6000 kronor på bilunderhåll, bildelar och däck per år. Vårt förslag är att detta kan vara en schablon, om det nu ska vara det för enkelhetens skull, för ett mobilitetsavdrag för boende i landets 33 mest glesbefolkade landsbygdskommuner.

Utan bilen stannar som bekant Sverige och utan viktig samhällsservice som bilverkstaden påskyndas avfolkningen.

Christer Liljenberg                                                             Bo Ericsson

Ordförande                                                                             Branschdirektör

Sveriges Bildelsgrossister Förening                       Sveriges Fordonsverkstäders Förening