08-519 475 10 info@sfvf.eu

Kraven på att följa arbetsmiljölagstiftningen gäller samtliga bolaget och omfattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Påföljden, det vill säga straffet, för att inte följa lagstiftningen delas ut av arbetsmiljöverket och uppgår ofta till mycket höga belopp. Tillsyner hos företag görs löpande, såväl anmälda som oanmälda. För att arbetsmiljöverket ska dela ut en företagsbot behöver det inte ha uppstått någon faktisk skada utan det räcker att kraven som ställs i lagen om arbetsgivarens ansvar inte är uppfyllda för att en bot ska kunna delas ut.

Om man inte är med i en arbetsgivarorganisation (helst Verkstadsföretagarna så klart) bör man överväga att ansluta sig. Autoexperten Sverige AB har anslutit sig till Verkstadsföretagarna för sina medlemmars bästa. Eftersom Autoexperten är koncernmoder för sina medlemmar kan alla Autoexpertenföretag och -verkstäder ansluta sig till samma avtal för bara 3 000 kronor oavsett storlek. Det är helt unikt och något liknande har aldrig funnits i Sverige tidigare.

Sinf arbetar med arbetsrätt och allmän affärsjuridik och har en lång erfarenhet att hantera frågor rörande arbetsmiljö och vilka krav som ställs i en verksamhet för att följa de arbetsmiljölagar som reglerar ansvaret.

Sinf har flera olika tjänster inom området och genom ett medlemskap i Verkstadsföretagarna har man via juristerna en möjlighet att säkerställa att man uppfyller de krav som ställs. För många företag innebär den ökning av kontroller från Arbetsmiljöverket att behovet av att vara insatt i lagstiftningen ökar, även om lagstiftningen som sådant inte har förändrats i någon större utsträckning. Genom Godkänd Bilverkstad och de krav som där ställs på arbetsmiljö, innebär det att bilverkstäderna står säkrare i sina verksamheter och en avsevärt minskad risk för höga företagsböter som kan drabba de bolag som inte har koll på sin arbetsmiljö.

Genom Verkstadsföretagarna och Sinf kan bilverkstäderna bland annat få hjälp med att ta fram policys, genomgå utbildningar och få hjälp och stöd med lagbevakning. Allt med syftet att uppnå de krav som ställs i arbetsmiljölagen och för att uppfylla kraven enligt Säker Bilverkstad.

Nedan följer några exempel av praxis rörande arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar:

Arbetstagare använde inte beordrad skyddsutrustning, 46 400 kronor

  • Arbetsmiljöverket krävde att Bolaget skulle betala sanktionsavgift på 46 400 kronor för avsaknad av fallskydd vid takarbete.
  • Bolaget invände att i arbetsmiljöplanen som fanns tillgänglig på arbetsplatsen framgick att arbetstagarna skulle använda livlinor och selar. De tre arbetstagarna hade tilldelats personlig skyddsutrustning och både muntligt och skriftligt instruerats att använda utrustningen vid arbetet. En av dem följde inte instruktionerna och detta kan arbetsgivaren svårligen lastas för, enligt bolaget.
  • Rätten finner att arbete utförts utan skyddsutrustning och bedömer att inte heller sanktionsavgiften ska sättas ned. Arbetsgivaren har långtgående ansvar för att arbetstagaren följer säkerhetsföreskrifter. Rätten anser därför inte att överträdelsen berott på omständigheter utanför firmans kontroll, mål 485–17.

Kemiska risker inte åtgärdade, 100 000 kronor

  • Arbetsmiljöverket krävde att Bolaget skulle vidta åtgärder på 14 punkter mot ett vite av 100 000 kronor.
  • Vid ett uppföljningsbesök den fanns brister kvar på tre punkter. Bolaget saknade rutiner när det gäller hanterings- och skyddsinstruktioner för kemiska risker och hade inte bedömt om åtgärder behövs för att begränsa risken för ohälsa eller olycksfall i samband med de kemiska riskkällorna. Bolaget hade inte heller minimerat riskerna för exponering av vibrationer, mål 24562–16.

Arbetade utan utbildningsbevis, 10 000 kronor

  • Arbetsmiljöverket krävde att Bolaget skulle betala sanktionsavgift om 10 000 kronor för att arbetstagare som varit sysselsatt med byggnadsställning saknade giltigt utbildningsbevis.
  • Bolaget medger att arbetstagaren saknade formellt utbildningsbevis, men att det fanns vana av fasadställningar och arbete med säkerhetssele i företaget. Dessutom utfördes arbetet sommartid då ingen byggnadsställningskurs genomfördes. Arbetstagaren hade därtill instruerats att inte inleda arbetet innan han fått hjälp av delägare med erfarenhet av arbete i säkerhetssele.
  • Rätten konstaterar att utbildningsbevis saknades och att skäl för att sätta ner avgiften inte fanns. Att ha en anställd utan formell kompetens ligger inte utanför bolagets kontroll. Bedömningen ändras inte heller av att utbildningen inte kunde genomföras på grund av semestertider, mål 644–16.

När Sveriges Fordonsverkstäders Förening startade Verkstadsföretagarna var det med beaktande av Godkänd Bilverkstad. Det är också så att verkstäder kan behöva annan hjälp och SINF har den bredaste paletten av tjänster.

Varmt välkommen till Verkstadsföretagarna!