08-519 475 10 info@sfvf.eu

Behovet av personal inom verkstadsbranschen ökar kraftigt. På några få år har behovet ökat med 28 procent.

– Det saknas mekaniker och tekniker för personbilar och lastbilar, plåtslagare och lackerare är det stört omöjligt att få tag i, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

Konsekvenserna av personalbristen kommer att bli längre kötider vid verkstadsbesök eftersom verkstäderna inte kan utöka sin verksamhet i samma takt som behovet växer. Fordonsverkstäderna står också inför stora omställningsbehov. Med en förändring av fordonsparken – bland annat ökad digitalisering, ständig uppkoppling och självkörande system – ställs nya krav på personalen på verkstäderna.

– Utmaningarna är fler än vad vi någonsin har haft tidigare. Nu gäller det att kraftsamla branschen, säger Bo Ericsson.

Bilden bekräftas av Arbetskraftsbarometern 2018 som ges ut av SCB där ca 95 procent av arbetsgivarna inom fordonsbranschen anger att det är brist på utbildad personal såväl bland nyutexaminerade och som yrkeserfarna. SCB:s publikation Trender och Prognoser 2017 – befolkningen/utbildningen/arbetsmarknaden med sikte på år 2035 tar sitt avstamp i Arbetskraftsbarometern och dagens utbildningsvolymer inom fordonsutbildningarna.

– Prognosen gör gällande att det årliga tillskottet av fordonsutbildade kommer att ligga kvar på ungefär samma nivåer som idag, samtidigt som efterfrågan beräknas öka med cirka 25 procent, säger Bo Ericsson.

Det kommer att ställas högre krav på utbildning och teknisk kompetens för att kunna arbeta inom fordonsbranschen. Här kommer då nästa utmaning in: 30 procent av lärarkåren är 60+ och kommer pensionera sig snart. Vem ska då utbilda kommande medarbetare?

– Verkstadsföretagarna och SFVF startar nu en landsomfattande resa för att bland annat informera om bristen på lärare. Vi kommer åka ut på 17 orter och på samtliga Inspirationsdagar för att informera. Det kommer att råda fortsatt brist på fordonsutbildad personal fram till prognosens slut 2035 då underskottet beräknas vara cirka 20 000 utbildade, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Vi från branschen måste göra allt vi kan för att motverka den här utvecklingen. Verkstadsföretagarna och SFVF kommer också ansöka om stöd i Europeiska socialfonden (ESF) för att få medel för att kunna arbeta för verkstädernas bästa. Gapet som uppstår måste minimeras och det gör inte sig själv.

Det finns också behov av att bredda rekryteringsbasen till fler personer som finns tillgängliga som arbetskraft. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens påverkas bland annat av en könsuppdelad arbetsmarknad där det exempelvis finns färre kvinnor inom teknikområdet.

– Det är dags att tänka nytt. Vår bransch är extremt mansdominerad – bara sju procent av medarbetarna är kvinnor medan 93 procent är män. En kvinna är väl minst lika kapabel att arbeta i vår bransch som en man, säger Bo Ericsson.

De traditionella utbildningarna inom fordonsbranschen, som är viktiga både för alla bilister och företag, har i ökande utsträckning svårigheter att möta kompetensbehovet som förändrats till följd av den allt snabbare tekniska utvecklingen. En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet vad gäller gas-, el-, hybrid- och dieselfordon i en allt mer interaktiv och uppkopplad värld.

Den snabba utvecklingen av motorfordon och omställningen mot gas-, el- och hybridfordon som sker just nu har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla bilar ersätts med nya.

– Vi destruerar cirka 250 000 bilar per år och sätter runt 300 000 nya bilar på gatan med ny teknik och framdrivningsystem, så förändringen på tre år blir väldigt stor. Vårt arbete i lokala, regionala och nationella programråden måsta öka. Vi från branschen måste i större utsträckning stötta skolan och därmed oss själva, säger Bo Ericsson.

Verkstadsföretagarna hade ett lyckosamt projekt (Branschambassadörerna) under 2018. Uppdraget för Branschambassadörerna är att stötta skolan.

– I exempelvis Uppsala har vi Malin (äger Wennmans bilplåt) och Lina (vd för BeÓs Bilservice) som stadigt besöker skolorna i trakten för att stämma av och hjälpa skolan. Så måste vi arbeta i hela landet – det är en förutsättning för att vi ska lyckas. Under 2019 arbetar vi för att få fler från branschen att skola om sig till lärare eftersom det är en nödvändighet. Vem ska utbilda våra kommande medarbetare om det inte finns lärare, säger Bo Ericsson.

– Vi kommer också påverka fordons- och transportprogrammens innehåll för att matcha den framtida kompetens som krävs på fordonsverkstäderna. Vi kommer att göra insatser för att utveckla en kvalitetssäkrad och branschanpassad handledarutbildning till chefer och medarbetare på fordonsverkstäderna i syfte att kunna bidra till en enhetlig handledning på verkstäderna som underlag för inkluderande rekrytering, språkutveckling samt kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande.

– Vi kommer också att i samverkan motivera fler kvinnor att vilja arbeta på fordonsverkstäder, säger Bo Ericsson avslutningsvis.