08-519 475 10 info@sfvf.eu

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) tog körkort tre månader efter att han fyllt 18 år. Han har själv ägt flera motorfordon men vill att fler ska använda cykeln för att minska trycket på Stockholms trafikleder.

 

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) har snart gjort sig ovän med varenda bilist. 

– Jag hatar inte bilar utan är på jakt efter att plocka bort den biltrafik som inte är nödvändig, säger han.

Östlig förbindelse – kommer den att byggas?

– Jag tror inte att den kommer att bli av. Skälet är helt enkelt att de analyser som finns kring projektet visar att de stora trafikflödena framförallt skulle gå in till stan i stället för att avlasta den. Klimatanalyserna visar också att vägen skulle generera en ökning av trafiken vilket går emot alla uppsatta miljömål som säger att vi måste minska trafiken. Avståndsmässigt blir det ingen större skillnad heller eftersom Östlig förbindelse är tänkt att gå ganska krokigt under Djurgården.

Ser du samma bekymmer den dagen vi använder elbilar?

– Nu byggs Förbifart Stockholm med argumentet att man behövde en kringfartsled för att avlasta stan och Essingeleden. Att bygga ytterligare en motorled innan man ens har analyserat resultatet är paradoxalt. Det vi behöver göra för Stockholmstrafiken är att höja trängselskatterna som Riksdagen redan har beslutat. På så sätt sprider vi ut trafiken över dygnet och använder trafiknätet mer effektivt. Beräkningar visar att 100 000 bilister i Stockholm kan ställa bilen och cykla till jobbet på trettio minuter – med den balansen blir det bättre för alla.

Tror du på ett uppsving för bilen som eldriven?

– Utvecklingen går mot färre bilar och andra färdsätt – bilens glansdagar är över. Med självkörande bilar kommer utnyttjandegraden att öka och då behöver vi inte de massiva utbyggnaderna av trafikleder som har pågått sedan mitten av 1900-talet. Vi kan inte bara bygga mer utan vi måste börja använda vägnätet effektivare – då blir det kontraproduktivt att bygga vägar för flera hundratals miljarder.

Hur gör stockholmare som inte vill cykla eller åka kommunalt?

– De har möjligheten att betala lite mer för att komma fram på de trafikleder vi har.

Varför tycker du det är nödvändigt att införa miljözoner?

– Miljökvalitetsnormerna är lagstadgade regler som visar tydligt att vi inte klarar av att hålla rätt nivåer för kvävedioxid på vissa gator. Det är en folkhälsofråga som innebär att folk tar skada och får ett sämre liv – vi vet att tusen personer dör varje år av för höga kvävedioxidhalter. Målen för 2020 klarar vi överhuvudtaget inte i dag.

Varför prioriterar du cyklar före gående?

– Vi har bestämt att gång- och cykelvägar samt bussgator ska prioriteras framför trafiken. I Stockholm Stad är femton av tjugo mil cykelväg gemensam för både gående och cyklister men det mesta är utanför tullarna där ingen tänker på det. Det viktigaste för mig är att bygga bättre cykelbanor och separera gående och cyklar – vi ska inte kombinera dessa trafikslag när vi bygger nytt.

Tycker du att bidraget för elcyklar blev lyckat?

– Vi ser att det gav försäljningen en skjuts och jag hade gärna haft bidraget kvar i någon form. Det hann ge rätt effekt innan det ströks i nya budgeten.

Är elcykeln ett alternativ till bilen?

– Vi ser att den når nya målgrupper som är lite mer bekväma och nu har möjlighet att cykla. Det ger en massa positiva effekter för biltrafiken. När det gäller cykelnätet har vi en plan för hela Stockholm som vi arbetar oss igenom. Inför varje ombyggnad gör vi analyser för att se så att inte trafiken påverkas negativt.

Hur ser bilens framtid ut?

– Bilen behövs och kommer att finnas kvar inom överskådlig tid med störst behov utanför städerna. På landsbygden gäller det att se till att de fordon som finns är elbilar. Det bästa ur klimat- och miljösynpunkt är om vi kan cykla i storstäderna och köra elbil på landsbygden. Jag är inte emot bilar utan det faktum att de under sextio år har fått dominera stadsbilden totalt.