08-519 475 10 info@sfvf.eu

De flesta elbränder startar i kablage men även batterier, kontakter, reläer, startmotorer, elcentraler, magnetventiler, strömbrytare, generatorer och AC-komponenter är vanliga brandstiftare. Bakomliggande orsaker kan exempelvis vara föråldrat material, överbelastade komponenter, mekaniskt våld eller att korrosion och mekanisk nötning av kablage gett upphov till dålig kontakt eller kortslutning.

El- och hybridfordon använder idag stora volymer li-jonbatterier för energilagring. Li-jonbatterier erbjuder högt energiinnehåll och energitäthet, kombinerat med lång livslängd. Säkerhetsproblemen är dock större för li-jonbatterier än för exempelvis NiMH- och blybatterier, på grund av sammansättningen av cellerna.

– Li-jonbatterier är ett familjebegrepp för batterier där man använder litiumjoner i elektrolyten, berättar Bo Ericsson som ingår i projektet och är vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Han fortsätter:

– Elektrolyten i li-jonbatterier är brännbar och till viss del är branden även självförsörjande på syre. Det finns i viss utsträckning råd och handböcker för hur säkerheten för batterimoduler ska hanteras men det saknas provningsmetoder för hur släcksystem kan verifieras. Det är oroande och vi måste forska mer. I vissa fall ges råd för vilka släckmedel som bör användas, men dessa råd motsäger ibland varandra. Osäkerhet råder således om vilken typ av släcksystem eller släckmedel som är lämpligt.

Vi har undersökt elrelaterade brandrisker i el- och hybridfordon samt:

  • Undersökt vilken påverkan service och underhåll har i sammanhanget
  • Analyserat krockpåverkan och brandrisker vid hanteringen av krockskadade fordon och batterier
  • Analyserat risker vid laddning
  • Genomfört en workshop för identifiering av risker och potentiella säkerhetslösningar

– Vikten av att på ett säkert sätt hantera och minska antalet fordonsbränder kan inte överskattas. Det gäller inte minst när vi går mot mer automatiserade fordon. Därför har SFVF bjudit in fordonsbranschen till samtal för att utarbeta en branschstandard vad gäller krav på kompetens, för behörighet att arbeta med elfordon. Vi kommer då även presentera Riktlinjer och Rekommendationer som har tagits fram med RISE, säger Bo Ericsson.

Branschsamtalen kommer att hållas på NEVS i Trollhättan. Lars Hoffman från NEVS och Max Rosengren från RISE kommer att medverka som sakkunniga. Att företrädare för hela fordonsbranschen medverkar tillsammans med forskare är viktigt.

– Under Branschsamtalen kommer vi diskutera olika nivåer av kunskap som bör finnas på en verkstad/företag, i syfte att ta fram en branschstandard. Standarden kan och bör även användas av andra som kommer i beröring med elfordon. I första hand bör polisen, brandmän, fordonsdemonterare och bärgare inneha minst grundkompetens – den lägsta nivån av kompetens, anser Bo Ericsson vd på SFVF.