08-519 475 10 info@sfvf.eu

Arbetet med att starta upp Godkänd Bilverkstad pågår för fullt och nu visar vi broschyren med så gott som det slutliga innehållet för kvalitetsstandarden. Den beskrivande broschyren finns att ladda ner som PDF på MRF:s respektive SFVF:s hemsidor.

Största prioriteringen är just nu att sätta ramarna för det praktiska arbetet och att starta webbportalen godkandbilverkstad.se, som kommer fungera som huvudsaklig informationskanal. I början av nästa år kommer webbsidan öppnas samtidigt som en lanseringsplan presenteras. Förmodligen kommer även de första verkstäderna att kunna ansluta sig redan under det första kvartalet.

Vi uppskattar att cirka 2300 verkstäder med cirka 15000 mekaniker kommer att ansluta sig till Godkänd Bilverkstad under perioden 2018-2019. Målet är att alla som vill vara med är godkända när vi möts på Automässan 2020 i Göteborg.

Nu när broschyren ligger framme påbörjas genomförandearbetet. Vi har tagit fram de krav som tredjepartskontrollanterna (3PK) ska uppfylla samt regler för företag som endast tillhandahåller tjänster inom externa stickprovskontroller.

Såhär startar du upp Godkänd Bilverkstad: Varje mekaniker omfattas av 5 stickprovskontroller per 12-månadersperiod. 2 av stickprovskontrollerna måste utföras av en tredjepartskontrollant. Medan resterande 3 stickprovskontroller kan utföras av egen personal, dock inte utförande mekaniker, eller extern leverantör av tredjepartskontroller eller endast stickprovskontroller.

Förutom stickprovskontroller måste företaget bland annat ha genomfört 4 dokumenterade ledningsmöten kring kvalitetsstandarden med all verkstadspersonal. Syftet med mötena är att förstå, sätta sig in och att lära sig hur man ska efterleva regelverket för Godkänd Bilverkstad. Allt finns beskrivet i broschyren.

Efter att stickproven och ledningsmötena är genomförda sker slutkontroll av att verkstaden uppfyller kraven för att bli en Godkänd Bilverkstad. Denna kontroll ska utföras av en tredjepartskontrollant.

Bedömningen sker i tre olika nivåer:

  • Godkänd, registreras som Godkänd Bilverkstad, stickprov enligt plan och kontroll var 12:e månad
  • Godkänd med krav på handlingsplan, max 7 handlingsplaner innan krav på nya stickprovskontroller. För att klara handlingsplanen kan tredjepartskontrollant engageras som rådgivare
  • Icke godkänd, verkstaden har fällts i ARN och inte rättat sig efter ARN:s beslut eller inte genomfört föreskrivna stickprovskontroller under 12-månadersperioden.

Mer info följer inom kort – men så länge – se gärna denna lilla filmsnutt där MRF:s Joachim Due-Boje och SFVF:s Bo Ericsson kortfattat beskriver syftet med Godkänd Bilverkstad.

https://www.youtube.com/watch?v=1vKWHNhuqYE&feature=youtu.be

Vår broschyr »

Godkänd Bilverkstad (GBV) har Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) sammanställt för att säkerställa kvalitet och fackmässighet för bilverkstäder. Överenskommelsen har tagits fram i samråd med Konsumentverket (KoV), och är ett hjälpmedel för att utföra fackmässiga servicearbeten och reparationer på person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton. Grundförutsättningen är att företaget/verkstaden följer gällande lagstiftning samt branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor. Målet är att erhålla en hög anslutningsgrad och Godkänd Bilverkstad är frivillig och öppen för alla bilverkstäder. Enligt MRF:s och SFVF:s medlemsförbindelser ska de medlemmar som har bilverkstad i företaget vara ansluten till GBV eller ett likvärdigt kvalitetssystem.