08-519 475 10 info@sfvf.eu

 

Arbetet med att starta Godkänd Bilverkstad pågår för fullt och nu finns en broschyr med innehållet för kvalitetsstandarden. Den beskrivande broschyren finns att ladda ner som PDF på SFVF:s respektive MRF:s hemsidor.

Största prioriteringen är just nu att sätta ramarna för det praktiska arbetet och att starta webbportalen godkandbilverkstad.se, som kommer fungera som huvudsaklig informationskanal. I början av detta år kommer webbsidan öppnas samtidigt som en lanseringsplan presenteras. Förmodligen kommer även de första verkstäderna att kunna ansluta sig redan under det första kvartalet.

SFVF och MRF uppskattar att cirka 2 300 verkstäder med cirka 15 000 mekaniker kommer att ansluta sig till Godkänd Bilverkstad under perioden 2018–2019. Målet är att alla som vill vara med är godkända när vi möts på Automässan 2020 i Göteborg.

Nu när broschyren (som du kan ladda ned här) ligger framme, påbörjas genomförandearbetet. Vi har tagit fram de krav som tredjepartskontrollanterna (3PK) ska uppfylla samt regler för företag som endast tillhandahåller tjänster inom externa stickprovskontroller.

Så här startar du Godkänd Bilverkstad:

  • Varje mekaniker omfattas av fem stickprovskontroller per tolvmånadersperiod. Två av stickprovskontrollerna måste utföras av en tredjepartskontrollant, medan resterande tre stickprovskontroller kan utföras av egen personal, dock inte utförande mekaniker, eller extern leverantör av tredjepartskontroller eller endast stickprovskontroller.
  • Förutom stickprovskontroller måste företaget bland annat ha genomfört fyra dokumenterade ledningsmöten kring kvalitetsstandarden med all verkstadspersonal. Syftet med mötena är att förstå, sätta sig in i och att lära sig hur man ska efterleva regelverket för Godkänd Bilverkstad. Allt finns beskrivet i broschyren.
  • Efter det att stickproven och ledningsmötena är genomförda sker slutkontroll av att verkstaden uppfyller kraven för att bli en Godkänd Bilverkstad. Denna kontroll ska utföras av en tredjepartskontrollant.

Bedömningen sker i tre olika nivåer:

  • Godkänd, registreras som Godkänd Bilverkstad, stickprov enligt plan och kontroll var tolfte månad
  • Godkänd med krav på handlingsplan, max sju handlingsplaner innan krav på nya stickprovskontroller. För att klara handlingsplanen kan tredjepartskontrollant engageras som rådgivare
  • Icke godkänd, verkstaden har fällts i ARN och inte rättat sig efter ARN:s beslut eller inte genomfört föreskrivna stickprovskontroller under tolvmånadersperioden.

Här kan du se filmen om Godkänd Bilverkstad