08-519 475 10 info@sfvf.eu

Med anledning av att det fortfarande är många som frågar om det krävs ”körkort” för att köra en lyft kan ni läsa svaret här.

Om man använder en lyftanordning i sitt arbete fordras det att man har utbildning enligt AFS 2006:6 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap. I den står det att det fordras utbildning enligt utklipp nedan:

Kunskaper

29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets

  1. uppbyggnad,
  2. drift,
  3. manövrering,
  4. egenskaper,
  5. användningsområde,
  6. begränsningar,
  7. underhåll och
  8. kontroll.

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

– Detta gäller alla lyftanordningar som används som arbetsredskap. I vissa fall finns utbildningar framtagna av branschorganisationer men i fallet med fordonslyftare finns ingen såvitt jag vet. Men ett ”körkort” är nog bra att prata om så att alla förstår. Tänk på att den anställde ska visa körkortet till sin arbetsgivare som sedan skriver ett körtillstånd för den anställde i vilket det framgår vilken eller vilka lyftanordningar som får användas av denne, säger Bo Ericsson, SFVF:s vd.

SFVF är i startgroparna med en webb-utbildning via Dekra som SFVF har avtal med.