08-519 475 10 info@sfvf.eu

Stadgar

Stadgar för Sveriges Fordonsverkstäders Förening

(The Association of Swedish Motor Vehicle Repairers)

Organisationsnummer: 802464-5353

Ladda ner PDF med SFVFs Stadgar »

1. Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn och firma är Sveriges FordonsVerkstäders Förening. Föreningen år en ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen.

2. Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. Medlemskapet innebär att det är tvingande att efterleva stadgarna.

 1. Som medlem kan antas välrenommerat företag som stadigvarande underhåller och/eller reparerar fordon.
 2. Företaget skall vara ett inregistrerat företag (F-skatt/FA-skatt) och ha ordnad bokföring och konsekvent genomförd redovisning enligt gällande lag.
 3. Företaget skall ha tillräckligt rörelsekapital i förhållande till sin verksamhet.
 4. Företaget och/eller företagsledaren får inte tillämpa affärsmetoder som kan skada den seriösa branschens anseende.
 5. Företaget ska hålla sig informerad och följa de lagar, föreskrifter och regler som gäller för sin verksamhet.
 6. Företaget ska ha ansvarsförsäkring enligt allmänna villkor som gäller för motorbranschföretag.
 7. Företaget ska alltid lämna Trygghetsgaranti till konsumenten. Trygghetsgarantin innebär att verkstan alltid följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut. Om en verkstad inte följer ARNs beslut kommer SFVF ersätta konsumenten enligt beslutet från ARN. Därefter kommer SFVF väcka åtal mot verkstan på motsvarande belopp.  Avslutningsvis kommer SFVF erbjuda konsumenten en middag för max 2 000 kr som ”plåster på såret”.
 8. Beslut om att antaga nytt medlemsföretag i Föreningen fattas av ledningen på föreningen. Om ansökan avslås har sökande rätt att pröva sin ansökan till styrelsen.

4. Upphörande av medlemskap

 1. Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
 2. Vid utträde upphör medlemskap vid den tidpunkten som anges av den utträdande. Anges ingen tidpunkt, upphör medlemskapet omedelbart då anmälan härom inkommit till styrelsen.
 3. Medlemsföretag som begär utträde ur föreningen, föreningen tillämpar sex (6) månaders uppsägningstid, är skyldiga att betala full medlemsavgift även för det kalenderår under vilket medlemsföretaget utträder.
 4. Medlemsföretag som inte iakttagit sina förpliktelser enligt dessa stadgar eller i övrigt, eller som skadar Föreningen eller motarbetar dess ändamål och intressen kan uteslutas ur Föreningen efter beslut på föreningsstämman.
 5. Upphör medlemskapet äger medlemsföretaget inte rätt till återbetalning av vad medlemsföretaget betalat till Föreningen.
 6. Om företaget inte följer ARNs beslut utesluts företaget med omedelbar verkan. Återbetalning av medlemsavgift sker ej vid uteslutning.

5. Föreningens förvaltning

 1. Föreningens angelägenheter handhas av branschdirektören eller av föreningens ordförande enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
 2. Föreningen kan bedriva viss verksamhet i juridisk person.
 3. Varje medlemsföretag skall erlägga av föreningsstämman fastställd medlemsavgift. Utöver denna medlemsavgift skall medlemsföretagen erlägga en filialavgift och en liten avgift per kollektivanställd till täckande av föreningens kostnader för bedrivande av verksamhet i enlighet med Föreningens ändamål.
 4. Föreningen tecknas av Branschdirektör eller av föreningens ordförande och av två styrelsemedlemmar i förening.

6. Styrelsen

 1. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och högst åtta ledamöter som utses vid ordinarie föreningsstämma. Den ordinarie föreningsstämman skall utse styrelseordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
 2. Styrelseledamöter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma två år senare på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år. Styrelseordförande väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma ett år senare.
 3. Styrelsens uppdrag upphör i förtid om styrelseledamot begär det.

7. Styrelsens uppgifter

Vid handhavande av Föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt

 • att leda Föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och föreningsstämmas beslut.
 • att förvalta Föreningens medel på ett betryggande sätt.
 • att förbereda vid ordinarie liksom extra föreningsstämma förekommande ärenden.

8. Styrelsesammanträde

 1. Styrelsen sammanträder efter kallelse av styrelseordföranden eller av branschdirektören.
 2. Styrelseordföranden skall kalla till sammanträde om en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter begär det, hos ordförande, med angivande av vilken eller vilka frågor som önskas bli behandlade.

9. Styrelsens beslut

 1. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter deltar i beslutet.
 2. Envar styrelseledamot har en röst.
 3. Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordförande.

10. Räkenskapsår

 1. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
 2. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.
 3. Årsredovisningshandlingarna för räkenskapsåret skall tillställas Föreningens revisor (er) senast den 1 april påföljande år.

11. Revision

 1. För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utser ordinarie föreningsstämman en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter.
 2. Minst en revisor och minst en suppleant skall vara auktoriserad revisor.
 3. Revisor (er) och suppleant(er) väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
 4. Senast 30 april skall revisorerna avge sin berättelse över föregående räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper.

12. Kallelse till föreningsstämma

 1. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast tre veckor före ordinarie föreningsstämman.
 2. Till kallelsen bifogas föredragningslista och årsredovisning med revisionsberättelse.
 3. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två veckor före extra föreningsstämman. Till kallelsen bifogas föredragningslista.

13. Föreningsstämman

 1. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under november månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
 2. Extra föreningsstämma hålls efter beslut av styrelsen, eller om revisor eller minst hälften av medlemsföretagen skriftligen begär det hos styrelsens ordförande, med angivande av vilken eller vilka frågor som önskas behandlade.

14. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

 1. Val av ordförande vid ordinarie föreningsstämma.
 2. Val av protokollförare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning sammankallad.
 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av Föreningens vinst eller förlust.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Fastställande av medlems- och serviceavgifter.
 10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar.
 11. Val av styrelsens ledamöter.
 12. Val av styrelsens ordförande.
 13. Val av revisor(er) jämte suppleant(er).
 14. Val av ombud att representera Föreningen vid bolagsstämma eller motsvarande i sådan juridisk person som omnämns i punkt 5.2

15. Röstning vid föreningsstämma

 1. Vid föreningsstämma har varje företag en röst.
 2. Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet, d v s det som biträtts av mer än hälften av de vid föreningsstämman närvarande medlemsföretagen gäller. För beslut krävs dessutom att minst hälften av medlemsföretagen är närvarande.

16. Ändring av stadgar

För ändring av Föreningens stadgar eller för Föreningens upphörande krävs antingen enhälligt beslut av medlemsföretagen närvarande på ordinarie föreningsstämma eller beslut av två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie.